Đặc trưng của Syapse

Chia sẻ Best Practice trên hệ thống

Nắm bắt và triển khai tiêu chuẩn quản lý vượt trội dựa trên bằng chứng xác thực

  • Học hỏi thông qua dữ liệu kết quả lâm sàng, phân tử, điều trị và kết quả thực tế đã được hợp nhất và chia sẻ
  • Chia sẻ các liệu pháp điều trị theo quy định thông thường và kết quả của các bệnh nhân trong hệ thống

Tích hợp truy cập thử nghiệm lâm sàng với chẩn trị cho bệnh nhân

Khả năng tiếp cận cao với các thử nghiệm lâm sàng chất lượng và giảm thiểu trở ngại cho việc hoàn thành thử nghiệm

  • Tự động sàng lọc trước giúp dễ dàng xác định bệnh nhân có thể tiến hành thử nghiệm lâm sàng
  • Nhận danh sách bệnh nhân đồng nhất với các tiêu chí bao gồm và loại trừ cho các thử nghiệm lâm sàng
  • Quảng bá các thử nghiệm lâm sàng mới trên các trang web có nhiều bệnh nhân phù hợp

Tăng khả năng thấu tỏ cấp độ quản lý để mở rộng chương trình

Tăng khả năng nhìn thấu cấp cao về hoạt động lâm sàng của các chương trình y học chính xác

  • Giảm sự thay đổi trong quản lý bằng cách theo dõi hiệu suất, các mẫu thực hành và khối lượng kiểm tra
  • Sử dụng khả năng nhìn thấu để hướng dẫn nỗ lực cải thiện chất lượng, báo cáo và dự báo tăng trưởng

Đơn giản hóa tiến trình phương pháp y học chính xác

Tự động hóa quy trình thủ công để góp phần tăng năng suất và hiệu quả của nhân viên

  • Xem xét thông tin y tế và phân tử của bệnh nhân bằng chế độ xem theo chiều dọc đơn nhất
  • Đơn giản hóa việc xác định bệnh nhân và đăng ký với các chương trình tài trợ thuốc
  • Thông qua hệ thống bất đồng bộ và từ xa để có thể tiến hành xem xét và thảo luận về ung thư phân tử

Hợp nhất dữ liệu phân tử y tế trên nền tảng Syapse

Dữ liệu y tế

Thu thập dữ liệu y tế của bệnh nhân chính trên toàn bộ hệ sinh thái IT chăm sóc sức khỏe

Dữ liệu phân tử

Nhận dữ liệu phân tử đã được cấu trúc hóa không chỉ của riêng một phòng thí nghiệm nào mà tổng hợp của tất cả các nhà cung cấp và tất cả các hình thức phân tích phân tử

Dữ liệu hosting địa phương

Thiết lập lưu trữ đám mây theo từng quốc gia thông qua nhà cung cấp AWS tại địa phương

Quy trình gia nhập Syapse

Khách hàng của Syapse

Tư vấn gia nhập : 02-2108-9177syapse_contact@mz.co.kr